Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Z historie Lidové knihovny v Chotýšanech

     V naší obci bylo několik veřejných knihoven. Knihovna na faře byla nejstarší knihovnou obce. Byla založena v roce 1898 farářem P. Václavem Dvořákem jako majetek „Svato-josefského“ spolku jinochů a mužů v Chotýšanech, která obsahovala 426 svazků. Dále zde byla školní knihovna, ze které se knihy půjčovaly výhradně školním dětem. Mimo těchto dvou knihoven byla po první válce založena obecní knihovna a v roce 1925 knihovna Čtenářsko-ochotnické Jednoty. Všechny tyto knihovny se těšily značnému zájmu čtenářů a knihy byly hojně půjčovány. Vedle těchto veřejných knihoven zde bylo i několik soukromých knihoven. Velkou knihovnu měl zdejší učitel Emanuel Remta a bývalý obecní starosta Jan Sysel z č.p. 5. I knihy z těchto knihoven se často půjčovaly.

Svatojosefská knihovna

     Knihovníkem obecní knihovny se při jejím založení stal Karel Novák z č.p. 45. Každý rok byla z obecního rozpočtu věnována určitá částka na zakoupení knih, takže během několika let obsahovala obecní knihovna velký počet knih.

     V době německé okupace dostali všichni knihovníci příkaz, aby byly ze všech veřejných knihoven odstraněny „závadné knihy“, díla některých českých i cizích autorů. I z obecní knihovny musely být tyto knihy odstraněny. Tím se mnoho knih ztratilo, protože se zpět už nevrátily. Jen v ochotnické knihovně se podařilo takové knihy zachránit. Tehdejší předseda spolku Václav Kadeřábek předvídal podobné nařízení a ohlásil příslušnému úřadu, že knihovna je zapečetěna a knihy se nepůjčují.

     Začátkem roku 1946 se všeobecně uvažovalo o sloučení všech veřejných knihoven v obcích do jedné knihovny. I u nás se uvažovalo o spojení knihovny obecní, ochotnické a farské v knihovnu jednu.

     Obecní knihovna značně trpěla tím, že neměla vhodné prostory. Až v roce 1947, kdy se vyprázdnila usedlost č.p. 9, byla v ní místnost upravena pro knihovnu. Sem přenesl knihovník Antonín Šmídek, který byl obecním knihovníkem od roku 1947, knihy a celou knihovnu uvedl do náležitého pořádku. V tomto roce byla také sjednána dohoda s místními ochotníky, že předají knihy ze své knihovny do knihovny obecní. Tím se obecní knihovna rozrostla o několik desítek knih. Dosavadní knihovník ČOJ Josef Zrno byl zároveň jmenován pomocníkem obecního knihovníka Antonína Šmídka.

     Když byl v roce 1948 zabrán místní velkostatek pro účely obce a některé z místností byly určeny pro potřeby MNV, byla jedna z těchto místností upravena pro obecní knihovnu, která sem byla přestěhována z č.p. 9. V této době byla také zabavena knihovna na faře.

 Čestné uznání za budování Lidové knihovny    Až do prosince 1959 byla obecní knihovna umístněna v dolních místno-
stech bývalé zámecké budovy. V této době prodělala obecní knihovna mno-
ho změn, hlavně po stránce vedení.
  Když tehdejší knihovník Antonín Šmídek nastoupil místo obecního ta- jemníka, převzal knihovnickou funkci Josef Zrno. Dalším knihovníkem byl Miloslav Jelínek. Po něm ji převzal Miloslav Melichar, dále pak Ludmila Baumanová.

   V prosinci 1959 byly potom všechny knihy přemístěny do nově upravené úřadovny MNV v č.p. 54. Funkci knihovníka převzal Jan Štěpánek z Pařezí, který se sám o ni přihlásil. Stal se velmi osvědčeným a obětavým pracovníkem. Pořídil řádnou evidenci knih, zavedl náležitý a nutný pořádek v půjčování, překonal i nemalé obtíže způsobené zanedbáváním knihovny dosavadními knihovníky. Tato jeho snaha a píle byla patřičně uznávána a hodnocena i na nejvyšších místech, čehož dokladem je i v roce 1966  čestné uznání za soutěž „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ a o dva roky později čestné uznání  "ÚV NF uděluje u příležitosti 50. výročí vzniku ČSR Pamětní plaketu br. Janu Štěpánkovi. Praha 28. října 1968".

     Tuto funkci zastával ještě v roce 1971, potom byla knihovna několik let zavřená.

     Koncem roku 1960 obsahovala knihovna na 500 svazků. Dalších několik stovek svazků bylo pořízeno z obce Městečko, které se r. 1960 sloučilo s obcí Chotýšanskou. Jelikož Městečko bylo do tohoto roku samostatnou obcí, byla též povinna založit místní obecní knihovnu. Podle místních pamětníků byla zřízena ve dvou skříních v kanceláři obecního úřadu v budově bývalé pastoušky asi v počtu 600 svazků. Dle orazítkovaných knih převzatých z městečské knihovny byla převážná část tohoto knižního fondu opatřena razítkem majitele statku Věžníky pana Ing. Vladimíra Hrachoviny. Ze statku Věžníky po jeho znárodnění r. 1948 byly odvezeny do Městečka tři plné korbáky (vůz na přepravu brambor)  různých knih. Některé i velmi objemné, prý německy psané se pálily na hromadě na návsi u potoka. Z ostatních zbylých byla doplněna výše uvedená obecní městečská knihovna.

     Dalšími knihovníky v  70. - 80. letech a to v prostorách zámeckého severního křídla byli: Marie  Matoušková  z č.p. 59,  Jana  Klecová,  Jitka  Machotová  z  č.p.  50, Jana  Juklová
a  od 1. července 1985 Petr Sysel z č.p. 74. Ten knihovnu zastával do 1. října 1987. V roce 1986 knihovnu stěhoval  z nevyhovujících prostor severního křídla záKnihovna v prostorách zámku v r. 1999 - foto M. Švarcmku o dvou dostatečně prostorných, ale velmi vlhkých místností bývalé fary v jižním objektu zámku. Ani osvětlení zde nebylo příliš dostačující.

   Poté převzala knihovnu Šárka Kunešová – Pěkná. Z revizní zprávy se dočítáme, že za tuto dobu vykonala velký kus práce. Většinu knih obalila do průhled-
né fólie a místnosti vyzdobila.
V knihovně je vzorně čisto, kamna v místnosti fungují a poněkud se snížila i vlhkost stěn. Po odchodu na mateřskou dovolenou r. 1990 převzal knihovnu její manžel Vít Pěkný.

 

Knihovna v prostorách zámku v r. 1999 - foto M.Švarc     Od listopadu 1992 vedl knihovnu Jiří Matoušek z Chotýšan č.p. 25.  Za jeho velmi obětavé práce Místní lidová knihovna doznala oproti předcházejícím letům prudký vzestup ve všech ukazatelích činnosti. Zejména se zvýšil počet dětských i dospělých čtenářů. Několika důchodcům donášel knihy i domů. Byly zajištěny dveře proti vniknutí. Pouze jsou stále problémy s vytápěním – v kamnech nelze topit. K dispozici je pouze teplomet. Ani osvětlení se nezlepšilo! Jako knihovník zde působil celkem 6 a půl roku, kde také při výkonu této služby 27. března 1999 ve stáří 74 let také zemřel.

 

Místní lidová knihovna v Chotýšanech od roku 1997 

    V souvislosti s transformací knihovnické sítě v okrese Benešov během roku 1996 dochází ke zrušení příspěvkové organizace Okresní knihovny Benešov. Na základě této skutečnosti dochází po vzájemné dohodě s Okresním úřadem Benešov k převodu některých  věcí  z  majetku  Okresní  knihovny Benešov  do  majetku  obce  s  platností  od 1. ledna 1997. Tímto přechází 2 046 svazků knižního fondu do vlastnictví obce. Též budou od tohoto data plně hrazeny veškeré náklady spojené s provozem s místní knihovny z rozpočtu obce Chotýšany.

     Novou knihovnicí se od r. 1999 stala administrativní pracovnice OÚ Miroslava Pičmanová z Chotýšan č.p. 60, za níž byla knihovna v Chotýšanech přestěhována z/Přestěhovaná knihovna v rekonstruovaných prostorách po bývalé poště v budově OÚ v roce 1999  za působení  knihovnice sl. M. Pičmanové./ e  zámeckého jižního křídla bývalého bytu chotýšanského vikáře do nově zrekon- struované administrativní budovy obecního úřadu a nově opravené místnosti po bývalé poště v budově č.p. 54.

    Nejenže se nachází v pěkném prostředí, ale zásluhou OÚ Chotýšany je technicky vybavena. Do knihovny byl zakoupen po- čítač. Občané si nyní mohou vyzkoušet práci na počítači a také „zaserfovat“ na Internetu, který je od listopadu r. 1999 zapojen a je přístupný veřejnosti.

 

 /Dne 18. března 2000 se uskutečnil v chotýšanské knihovně „Den internetu“/

 /Dne 18. března 2000 se uskutečnil v chotýšanské knihovně „Den internetu“/

     V září 2000 se z důvodu časového zaneprázdnění vzdala práce knihovnice Miroslava Pičmanová, jako náhradnice za ní nastoupila Lucie Králová z č.p. 6, která jako nová knihovnice přebírá knihovnu dne 21. listopadu 2000.

     V roce 2001 byla knihovně poskytnuta dotace 92.661,- Kč z rozpočtu odboru literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR na vybavení  knihovny další počítačovou technikou, tiskárnou s kopírkou a scenrem na projekt „Rozšíření Místní knihovny na Internetové informační centrum“. Z výše uvedené částky se OÚ podílel částkou 32.661 z vlastních zdrojů.

     Dne 26. června 2002 bylo schváleno zastupitelstvem obce zřízení organizační složky obce – Obecní knihovna v Chotýšanech a její knihovní řád. Vedoucím této složky byl jmenován Miroslav Petr z Chotýšan č.p. 47, který od 1. října 2002 nastoupil jako nový knihovník do Obecní knihovny. Tuto funkci zastával až do 31. prosince 2005.

     Na Obecní úřad Chotýšany byly během roku 2002 a 2003 postupně převedeny knižní soubory v počtu 950 ks od Městské knihovny Vlašim. Tím byly vyrovnány veškeré majetkové závazky vyplývající z odstoupení od Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti doplňování a zpracování výměnných knižních souborů mezi Městskou knihovnou Vlašim a Obecním úřadem Chotýšany. Od června 2002 naše knihovna spolupracuje s Regionálním centrem městské knihovny v Benešově.

Reorganiace místností na obecním úřadě:

     Na obecním úřadě se během února a března 2005 započalo reorganizací místností. Nejdříve se podařilo přestěhovat místní knihovnu. Pro tu se našly nové prostory v přízemní zasedací místnosti. Také byla nově zařízena nábytkem. Byly zakoupeny nové regály pro knihy a stoly pro umístění nově repasovaných počítačů k provozování veřejného internetu. A jelikož má tato místnost zajistit vzdělávání, povedlo se zde vkusně umístit i nové vitríny a nástěnky. Ty by měly být využity převážně k instalaci výstav týkající se historie naší obce a regionu. Své umístění zde našla i spolková regionální knihovna Sdružení přátel Chotýšan, která zde bude sloužit převážně k místnímu studiu.

     Od 1. dubna 2006 nastoupila jako nová knihovnice Štěpánka Hřebíčková z č.p. 84. Za působení knihovnice Štěpánky Hřebíčkové se v naší knihovně mnoho změnilo. Samozřejmě k lepšímu! Velmi dobře začal fungovat i výpůjční fond z Benešovské knihovny, ve kterém se dvakrát do roka obměňovalo kolem 50 knih. Byly uskutečněny i některé akce pro děti.

       Celkem  za  rok  2007 se registrovalo 35 čtenářů z toho  9 dětí a 570 výpůjček  z  toho 259 výpůjček od dětí do 15 let.

     V souvislosti s vyklízením školy před započetím její rekonstrukce v roce 2006 byla do Obecní knihovny prozatímně nastěhována i Školní knihovna. Takže zde našla uplatnění pro zdejší školní mládež nejen do jejího zpětného navrácení do nově zrekonstruované školní budovy počátkem ledna, ale i o prázdninách.

Výstava povodeň - 1906     Začátkem září r. 2006 byla uspořádána výstava k 100. výročí povodně na Chotýšance, kterou do knihovny připravil místní kronikář Miroslav Švarc ve spolupráci s Mo- nikou Matouškovou a mikroregionem Chopos, který se podílel hlavně technicky za finanční podpory Středočeského kraje. Výstava nej- prve putovala 6 místy, nežli byla dočasně nainstalována v naší kniho- vně. Na této výstavě byly prezen- továny dobové fotografie /zvětšené reprodukce/ přímo zhotovené po povodni, fotografie z průběhu prací na regulaci toku, několik porovnávajících pohlednic z doby ještě před povodní a fotoreportáž strategických míst celého povodí Chotýšanky pořízené v roce 2006. Dalším doplňkem výstavy budou reprodukce archiválií, zápisy z obecních, školních a církevních kronik, výstřižky dobových novin a článků v různých časopisech pojednávajících o této povodni.

     Počátkem srpna 2007 jsme získali do naší knihovny nový počítač a multifunkční zařízení pro kopírování, tisk a scanování. Finanční prostředky jsme získali z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje za přispění naší obce.

     Paní Hřebíčková oznamuje ukončení své činnosti knihovnice k 31.12. 2007, neboť z časových důvodů nemůže již tuto funkci zastávat. Zastupitelstvo v Chotýšanských novinách děkuje paní Hřebíčkové za její dosavadní činnost a její svědomité vedení místní knihovny.

      K 1. lednu 2008  nastoupila  nová  knihovnice  slečna  Michaela Dvořáková  z č.p. 103. 
Ta požádala o ukončení smluvního poměru ke dni 31.12. 2009.

     V říjnu 2009 byl pro naší knihovnu zakoupen dataprojektor včetně projekčního plátna se stativem a reproduktory. Toto zařízení bylo z části hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009 na „Vybavení obecní knihovny v Chotýšanech“ ve výši 15 000,- Kč. Spoluúčast obce byla ve výši 58,3% vlastních finančních prostředků tj. 21 000,- Kč.

     Až do 1. dubna 2010 byla knihovna zavřená. Poté nastoupila nová knihovnice paní Renata Vykouková z č.p. 94. Práci knihovnice zastávala až do 28. února 2011.

Od 1. března 2011 nastoupil jako knihovník  Miroslav Švarc. Tuto  práci  knihovníka za- stává dosud.

     Naše knihovna, která dle fyzické inventarizace, kterou provedl s nástupem do funkce knihovníka čítá 2714 svazků. Dalších 90 ks ještě přibylo z regionální spolkové knihovničky Sdružení přátel Chotýšan, která byla bezplatně převedena do Obecní knihovny a tím umožněna k výpůjčkám pro naše čtenáře. Do konce roku 2013 knihovna ještě obdržela 937 knih od dárců a 117 ks nově zakoupených knih schválených z rozpočtu obce v celkové částce 13.158,- Kč. Během těchto posledních tří let také dochází postupné obměně zastaralých a značně opotřebovaných knih, o které již desítky let nebyl zájem. Tudíž tak dochází vyřazení celkem 754 ks knih. Takže naše knihovna celkem nyní čítá 3 124 svazky.

K tomuto celkovému počtu knih je prezentován ještě seznam 150 titulů z výměnného výpůjčního fondu z knihovny z Benešova.

Od roku 2011 je naše knihovna začleněna ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků Středočeského regionu. /SKIP/

Od 3. září 2014 dochází ke spuštění webové prezentace, kterou připravil knihovník a kronikář Miroslav Švarc společně s místostarostou obce ing. Radkem Kalinou, který tyto stránky zprovoznil, na adrese:http://knihovna.chotysany.cz/

Současný stav knihovny v roce 2014

Současný stav knihovny v r.2014